New Document
   
    동인광장교우동정      
 
 
 
작성일 : 20-11-11 09:24
[별세] 이완현집사 부친(이진양집사 시부)
 글쓴이 : 관리자
조회 : 13  


 별세 : 이완현집사 부친(이진양집사 시부

             10. 86세 

   

- 위로예배 : 1111() 오후 3시 (교회 240분 출발)

                 고려병원 장례식장 VIP